แบบฝึกหัดข้อสอบการอ่าน (Reading Test)

ข้อสอบ IELTS การอ่าน (Reading Test) 60 นาที แบ่งออกเป็น 3 บทความ โดยมีจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 2,150-2,750 คำ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

รูปแบบคำถาม

ใน IELTS Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกัน เช่น Multiple Choice Sentence Completion Matching Information True/False/Not Given Yes/No/Not Given เป็นต้น หัวข้อที่ออกสอบใน IELTS Reading แต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างกันออกไป และไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องที่จะได้อ่านจะเกี่ยวกับอะไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะวนเวียนอยู่ในกรอบกว้างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อวกาศ เป็นต้น ซึ่งข้อสอบเหล่านี้คือบทความที่เคยตีพิมพ์จริง ดังนั้นการฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นบ่อยๆ จะเป็นการสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี เวลาเจอข้อสอบจริง ถึงแม้จะไม่เคยอ่านบทความที่ได้รับมาก่อนแต่เนื่องจากเรามีภูมิความรู้อยู่แล้ว จะทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

การคิดคะแนน

การสอบ IELTS Reading จะประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 40 ข้อ สำหรับข้อที่ตอบถูกจะนับเท่ากับ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนดิบสูงสุดที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละทักษะเท่ากับ 40 คะแนน และจะคิดเป็นระดับคะแนน IELTS Band Score 1-9 ตามคะแนนดิบที่ผู้สอบทำได้


แบบฝึกหัดข้อสอบการอ่าน (Reading Test)


แบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS เพิ่มเติม