แบบฝึกหัดข้อสอบการเขียน (Writing Test)

การสอบ Writing 60 นาที จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ เป็นอย่างต่ำ และเรื่องที่สองจะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง จำเป็นต้องเขียนให้ถูกต้องในรูปแบบที่เป็นทางการ

การสอบ Writing Task 1

เรื่องแรกคือเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ เป็นอย่างต่ำ ภายในเวลา 20 นาที

การสอบ Writing Task 2

เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที

ด้านล่างคือตัวอย่างข้อสอบ IELTS การอ่าน ( Writing Task 1 และ Task 2 )

(เพิ่มเติม: การสอบ Writing แบบ Academic นั้นจะแตกต่างกับการสอบ Writing แบบ General Training)

แบบฝึกหัดข้อสอบการเขียน (Writing Test)


แบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS เพิ่มเติม