คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ - IELTS Regular

รูปแบบการทดสอบเป็นอย่างไร?

IELTS Regular เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน ในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ

สำหรับศูนย์สอบ IDP กรุงเทพฯ (เฉพาะผู้สอบในวันเสาร์) ในส่วนการพูด สามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่าย หรือเลือกสอบในวันอาทิตย์ หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้ (โดยสามารถเลือกได้ในเว็บไซต์ตอนสมัครสอบ)