IELTS Life Skills

การสอบ IELTS Life Skills เป็นการสอบทักษะการพูดและฟังเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบ 2 ประเภท

 1. IELTS Life Skills – A1 (16 - 18 นาที)
 2. IELTS Life Skills – B1 (22 นาที)

การสอบ Life Skills

การสอบ IELTS Life Skills คือข้อสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้สอบจะถูกจับคู่ (ด้วยการสุ่ม) กับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน และผู้สอบทั้งสองท่านจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินการสอบ

ก่อนจะก้าวเข้าห้องสอบมาดูกันก่อนว่าต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ?

การสอบIELTS Life Skills จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนแรก ผู้สอบจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามในหัวข้อทั่วๆ ไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ส่วนที่สอง จะเป็นการสอบการฟัง และการพูด
  • การทดสอบการฟังสำหรับระดับ A และ B ผู้สอบจะฟังเรื่องจากซีดีเพื่อทดสอบทักษะการฟังด้านการจับใจความ
  • ในขณะที่ฟังซีดี ผู้สอบสามารถจดคำตอบลงในกระดาษ เพื่อเตรียมในการตอบคำถามได้
  • ผู้สอบทั้งสองท่านจะต้องสนทนากันในหัวข้อที่ได้ฟังจากซีดี
  • สำหรับการสอบระดับ B1 จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ การวางแผนคิดกิจกรรมร่วมกันกับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง

ผู้สอบจะถูกประเมินความสามารถการใช้ภาษา 4 ด้านดังนี้

 • การรับข้อมูล
 • การส่งข้อมูล
 • การพูดเพื่อการสื่อสาร
 • การโต้ตอบไปมา

ในระหว่างการสอบ ผู้สอบสามารถจดคำตอบเพื่อเตรียมตอบคำถามได้ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบจะไม่หักคะแนนการเตรียมคำตอบของคุณ โดยจะให้คะแนนเฉพาะทักษะการพูดและการฟังในระหว่างการสอบเท่านั้น

ตัวอย่างหัวข้อในการสอบ IELTS Life Skills ได้แก่

 • ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
 • การงาน และสุขภาพ
 • สภาพภูมิอากาศ
 • แหล่งท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้ง
 • กิจกรรมยามว่าง (Hobby) และการเดินทาง (traveling)
 • การศึกษา และอบรม (Education and Training)

สำหรับผู้สอบที่สนใจข้อมูลข้อสอบ IELTS Life Skills ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก IDP ภาคภาษาอังกฤษได้ที่นี่


สำหรับผู้สอบที่ต้องการทดลองดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเพื่อทดลองฝึก IELTS Life Skills ทุกระดับ ท่านสามารถเลือกโหลดตัวอย่างข้อสอบได้ตามด้านล่าง

• IELTS Life Skills Level A1 – Sample Paper A
• IELTS Life Skills Level A1 – Sample Paper A – audio

• IELTS Life Skills Level A1 – Sample Paper B
• IELTS Life Skills Level A1 – Sample Paper B – audio

• IELTS Life Skills Level A2 – Sample Paper A
• IELTS Life Skills Level A2 – Sample Paper A – audio

• IELTS Life Skills Level A2 – Sample Paper B
• IELTS Life Skills Level A2 – Sample Paper B – audio

• IELTS Life Skills Level B1 – Sample Paper A
• IELTS Life Skills Level B1 – Sample Paper A – audio

• IELTS Life Skills Level B1 – Sample Paper B
• IELTS Life Skills Level B1 – Sample Paper B – audio


เช็คตารางสอบ IELTS for Life Skills A1 ทั้งแบบ B1 ได้ที่นี่


ลงทะเบียนสอบได้ที่นี่