การสอบ Listening (30 นาที)

คุณจะได้ฟังบทสนทนาทั้งหมด 4 ชุด โดยเจ้าของภาษา และจะต้องตอบคำถามที่จะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจถึงเนื้อหา ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้พูด โดยจะมีการใช้เสียงและสำเนียงเจ้าของภาษาในแบบต่างๆ และคุณจะได้ยินบทสนทนาในแต่ละส่วนเพียงครั้งเดียว การสอบ Listening จะใช้เวลาในประมาณ 30 นาที (รวมเวลาให้คัดลอก และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที) โดยที่การสอบแบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน

โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1

เป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่น a conversation in an accommodation agency)

ส่วนที่ 2

เป็นการพูดในบริบททางสังคมในชีวิตประจำวัน (เช่น a speech about local families)

ส่วนที่ 3

เป็นการสนทนาระหว่างกลุ่มคน จำนวน 4 คน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การฝึกอบรม (เช่น a university tutor and student discussing an assignment)

ส่วนที่ 4

เป็นการพูดในข้อทางวิชาการ (เช่น a university lecture)