การสอบ Reading (60 นาที)

การสอบ Reading จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และมีความหลากหลายขอประเภทคำถามที่ใช้ทดสอบทักษะการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านในส่วนที่เป็นประเด็นหลัก การอ่านเพื่อเข้าใจรายละเอียดต่างๆแบบคร่าวๆ เพื่อให้ความเข้าใจถึงความคิดเห็น ทัศนคติและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

การสอบ Reading (Academic)

การสอบแบบ Academic ประกอบด้วยเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือผู้ที่ต้องการที่จะทดสอบในด้านวิชาชีพ

การสอบ Reading (General Training)

การสอบแบบ General Training จะเป็นการนำบทความจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศโฆษณา หนังสือคู่มือและหลักเกณฑ์ต่างๆของบริษัท ซึ่งเป็นเนื้อหาและบทความที่คุณมักจะเจอในชีวิตประจำวันในสังคม และสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก