การสอบ Speaking 11-14 นาที

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

โดยที่การสอบแบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว (4-5 นาที)

เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ครอบครัว การงาน และเรื่องที่คุณสนใจ

ส่วนที่ 2 เป็นการพูดตามหัวข้อที่ได้รับ (3-4 นาที)

ผู้คุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ เมื่อคุณเลือกบัตรคำถามได้แล้ว คุณจะมีเวลาประมาณ 1 นาทีในการเตรียมตัวถึงสิ่งที่คุณจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ซึ่งคุณจะได้รับปากกาและกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆ ในการพูด

ส่วนที่ 3 การสนทนา (4-5 นาที)

ผู้คุมสอบจะถามคุณเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม, การใช้คำศัพท์, การเรียบเรียงความคิด, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแสดงวิสัยทัศน์