IELTS Workshop

สิทธิพิเศษที่ไอดีพีมอบให้เฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะเป็น การสอบ IELTS กับศูนย์สอบไอดีพี, ใช้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเรียนภาษาอังกฤษกับเรา รับสิทธิ์ทันที คลาสติวเข้มเพื่อเพิ่ม IELTS Band Score โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

IELTS Workshop เป็นห้องเรียนติวสอบ IELTS อย่างเข้มข้น ในสองทักษะ การพูด และ การเขียน ระยะเวลาเรียน 2 ชั่วโมง การเรียนการสอนจะครอบคลุมดังนี้

ทักษะการพูด

จะเน้นการ ตอบคำถาม และแนวคิดในการโต้ตอบคำถามในการสอบการพูด รวมถึงตัวอย่างคำถาม

ทักษะการเขียน

จะมุ่งเน้นวิธีคิดโครงสร้างการเขียนที่มีประสิทธิภาพ การเขียน Academic Paragraphs โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และคำเชื่อมอย่างหลากหลาย

ทำไมต้องเน้นทักษะการพูดและการเขียน

การเรียนการพูด และการเขียน ผู้เรียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเรียนในห้องเรียน เพราะสองทักษะนี้ จำเป็นต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และการสอบ IELTS ซึ่งแตกต่างกับทักษะการอ่าน และการฟัง ที่จะเห็นผลลัพท์ดีจากการฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นทักษะการอ่าน ผู้สอบจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เป็นหลัก ส่วนทักษะการฟัง ผู้สอบควรมีความคุ้นชินทั้งสำเนียง และคำศัพท์

การเรียนการสอนที่ไอดีพีจะเป็นการสอนสดโดยเจ้าของภาษา และเป็น IELTS Experts ผู้เรียนจะได้รับความมั่นใจจากคุณภาพกว่า 25 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS ของไอดีพี

IELTS Workshop

Time Details
10.00 - 12.00 IELTS Workshop (Full)

Date: 26 February 2017
Venue: IDP Bangkok, 4th floor C.P. Tower