การสอบ Writing (60 นาที)

การสอบ Writing (Academic)

การสอบ Writing แบบ Academic จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ และจำเป็นต้องเขียนให้ถูกต้องในรูปแบบที่เป็นทางการ ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือผู้ที่ต้องการที่จะทดสอบในด้านวิชาชีพ

การสอบ Writing Task 1 (Academic)

เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ ภายในเวลา 20 นาที

การสอบ Writing Task 2 (Academic)

เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที

การสอบ Writing (General Training)

การสอบ Writing แบบ General Training แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ซึ่งจะเป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ

การสอบ Writing Task 1 (General Training)

คุณจะได้รับสถานการณ์ต่างๆ และจะต้องเขียนจดหมายเพื่ออธิบายเรื่องราวสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจดหมายอาจจะเป็นรูปแบบส่วนตัว กึ่งทางการและเป็นทางการ

การสอบ Writing Task 2 (General Training)

คุณจะต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้งหรือปัญหาต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการสอบ Writing (Academic) ใน Task 2