แบบฝึกหัดข้อสอบการฟัง (Listening Test)

การสอบ Listening จะใช้เวลาในประมาณ 30 นาที (รวมเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน answer sheet อีก 10 นาที) ซึ่งทั้งหมดนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 เรื่องราว โดยที่การสอบแบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน

โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 • ส่วนที่ 1
  เป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่น a conversation in an accommodation agency)
 • ส่วนที่ 2
  เป็นการพูดในบริบททางสังคมในชีวิตประจำวัน (เช่น a speech about local families)
 • ส่วนที่ 3
  เป็นการสนทนาระหว่างกลุ่มคน จำนวน 4 คน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การฝึกอบรม (เช่น a university tutor and student discussing an assignment)
 • ส่วนที่ 4
  เป็นการพูดในข้อทางวิชาการ (เช่น a university lecture)

แบบฝึกหัดข้อสอบการการฟัง (Listening Test)

แบบฝึกหัดข้อสอบการฟัง (Listening Test) พร้อมกับกระดาษคำตอบ และไฟล์ MP3 Audio ที่คุณสามารถดาวน์โหลดไปฝึกทำข้อสอบได้ฟรี!

ส่วนที่ 1


ส่วนที่ 2 (ตัวอย่าง A)


ส่วนที่ 2 (ตัวอย่าง B)


ส่วนที่ 3 (ตัวอย่าง A)


ส่วนที่ 3 (ตัวอย่าง B)


ส่วนที่ 4


ตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อสอบ Listening Test เพิ่มเติม:


กระดาษคำตอบ Listening Test


แบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS เพิ่มเติม