Select Language : EN | TH

นโยบายการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงวันสอบสำหรับผู้สอบ IELTS Regular

การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงวันสอบต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ขึ้นไปก่อนวันสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
โดยมีการหักค่าธรรมเนียมจากค่าสมัครสอบ 2,000 บาท สำหรับการยกเลิก หรือ 800 บาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันสอบ

 • กรณียกเลิกสอบน้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ คุณจะไม่ได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวน ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • กรณีไม่ปรากฏตัวในวันสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางเราถือว่าเป็นการยกเลิก ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับเงินค่าสอบคืน และผู้เข้าสอบจะต้องชำระค่าสอบอีกครั้ง หากต้องการสอบในครั้งต่อไป

กรณีพิเศษตามนโยบายของ IELTS
ผู้เข้าสอบที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสอบกรณีน้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ หรือกรณีผู้เข้าสอบไม่ปรากฏตัวในวันสอบจะสามารถทำเรื่องขอค่าสอบคืนได้ (โดยมีการหักค่าธรรมเนียม 2,000 บาท สำหรับการยกเลิก หรือ 800 บาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันสอบ) หากผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานภายใน 5 วันหลังจากวันสอบ โดยกรณีที่จะได้รับการยกเว้นมีดังนี้

 • อาการป่วยร้ายแรง - การเข้าโรงพยาบาล หรือการได้รับบาดเจ็บรุนแรง
 • การสูญเสียญาติสนิท - การเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด
 • ภาวะบาดเจ็บ - เหยื่อของอาชญากรรม หรือเหยื่อของอุบัติเหตุบนท้องถนน accident
 • การรับราชการทหาร

ผู้เข้าสอบจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มคำร้อง” ให้เรียบร้อยและแนบหลักฐานสนับสนุน เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น (ทางเราไม่ยอมรับใบรับรองแพทย์จากคลินิก) ใบมรณะบัตร หรือบันทึกประจำวันของตำรวจ ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดให้ศูนย์สอบไม่เกิน 5 วันหลังวันสอบ ทางศูนย์สอบจะติดต่อกลับผู้เข้าสอบภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับเรื่องและจะพิจารณาคำร้องเป็นรายกรณีไป

เอกสารที่จำเป็น

 1. แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัครสอบ
 3. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครสอบตัวจริง
 4. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม (สำหรับการขอเลื่อนวันสอบ)
 5. สำเนารายละเอียดธนาคาร
  *สำหรับผู้เข้าสอบต่างชาติ โปรดแสดงข้อมูลดังนี้
  a. ชื่อบัญชีธนาคาร
  b. เลขบัญชีธนาคาร
  c. Swift Code
  d. ชื่อธนาคาร
  e. ที่อยู่ของธนาคาร
  f. ที่อยู่ของผู้เข้าสอบ
  g. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 6. หลักฐานสนับสนุนเมื่อยื่นคำร้องในกรณีที่ได้รับการยกเว้น