แบบฝึกหัดข้อสอบการพูด (Speaking Test)

สำหรับการสอบ Speaking เป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารความคิดเห็น และบทสนทนากับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรอง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือบทสนทนา ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดมาให้ในแต่ละคำถาม

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว (4-5 นาที)
    เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ครอบครัว การงาน และเรื่องที่คุณสนใจ
  • ส่วนที่ 2 เป็นการพูดตามหัวข้อที่ได้รับ (3-4 นาที)
    ผู้คุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ เมื่อคุณเลือกบัตรคำถามได้แล้ว คุณจะมีเวลาประมาณ 1 นาที ในการเตรียมตัวถึงสิ่งที่คุณจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ซึ่งคุณจะได้รับปากกา และกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆ ในการพูด
  • ส่วนที่ 3 การสนทนา (4-5 นาที)
    ผู้คุมสอบจะถามคุณเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้คำศัพท์ การเรียบเรียงความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแสดงวิสัยทัศน์ โดยที่การสอบแบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน

แบบฝึกหัดข้อสอบการพูด (Speaking Test)


แบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS เพิ่มเติม