ข้อมูลในวันสอบ

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สอบไอเอล ไอดีพี กรุณาศึกษาข้อมูลด้านล่างเพื่อผู้สอบจะได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสอบ ซึ่งจะทำให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้สอบมีความมั่นใจในการเข้าสอบได้อย่างเต็มที่

3-5 วันก่อนสอบ

 • เตรียมหลักฐานในการเข้าสอบให้พร้อม หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบจะต้องเป็นหลักฐานเดียวกันกับที่ผู้สอบใช้สมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการในการสมัคร หรือใช้ในวันสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้สอบควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บ www.ielts.idp.co.th เนื่องจากอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมก่อนวันสอบ
 • ตรวจสอบอีเมล์ของผู้สอบ เนื่องจากศูนย์สอบจะมีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนและคอนเฟิร์มผู้สอบ เรื่องสถานที่สอบประมาณ 2 วันทำการก่อนถึงวันสอบ

ก่อนออกจากบ้านมายังสถานที่สอบ

ผู้สอบควรตรวจสอบอีกครั้ง ดังนี้ ..

 • ได้หยิบหลักฐานการสมัครสอบตัวจริงที่ตรงตามที่ใช้สมัครสอบมาด้วย (บัตรประชาชน/พาสปอร์ต)
 • นำเสื้อกันหนาวที่จะใช้ในห้องสอบ
 • ไม่นำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ

ศูนย์สอบไอดีพีได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ให้ผู้สอบสามารถฝากกระเป๋า และของอื่นๆ ที่ไม่ให้นำเข้าไปในห้องสอบ เพื่อความสะดวกของผู้สอบเท่านั้น ทางศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือสูญหายของทรัพย์สินใดๆ


เมื่อมาถึงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบแนะนำให้ผู้สอบมาถึงสถานที่สอบภายในเวลา 8.15 น.

ลำดับแรก ผู้สอบควรตรวจสอบรายชื่อบนบอร์ดหน้าห้องสอบว่ามีชื่อของผู้สอบอยู่หรือไม่ ศูนย์สอบจะติดประกาศชื่อผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับนามสกุลในอักษรภาษาอังกฤษ หากผู้สอบไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที

ลำดับที่สอง ผู้สอบต้องนำของที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทางศูนย์สอบอนุญาตเข้าไปในห้องสอบ ฝากกับเจ้าหน้าที่ที่จุดรับฝากของ

สิ่งของที่เราอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ มีเพียง

 • หลักฐานการสอบตัวจริง (ผู้สอบสามารถตรวจสอบประเภทของหลักฐานได้บนบอร์ดรายชื่อ)
 • เสื้อกันหนาว
 • น้ำดื่มบรรจุในขวดใส มีฝาปิด และไม่มีฉลาก

ลำดับที่สาม ผู้สอบควรไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

ลำดับที่สี่ การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐาน ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ สำหรับผู้สอบ IELTS for UKVI เราจะตรวจหลักฐาน (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) และขอใบเซ็นต์ยินยอมการเข้าสอบในกรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และขอให้ผู้สอบเซ็นต์ชื่อก่อนการถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ

หลังจากผู้สอบผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบทันที การเข้า-ออกจากห้องสอบหลังจากนี้ ผู้สอบจะต้องถือหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และสแกนนิ้วเข้า-ออก ทุกครั้ง


เมื่อเข้ามาในห้องสอบ

 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งผังที่นั่งของผู้สอบ ดังนั้นให้ผู้สอบนั่งตามโต๊ะที่มีที่มีบัตรสอบเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น
 • ผู้สอบควรตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรสอบถูกต้องหรือไม่
 • ผู้สอบห้ามคุยกับผู้สอบท่านอื่นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ
 • ผู้สอบต้องวางหลักฐานการสอบไว้บนโต๊ะตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ

ห้องสอบจะปิดที่เวลา 9.00 น. ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนดเข้าสอบ และผู้สอบไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้


เมื่อเริ่มสอบไอเอล

ผู้สอบควรตั้งใจฟังอาจารย์ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ โดยอาจารย์จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในห้องสอบ การเข้าห้องน้ำ การขอความช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างการสอบ การกรอกกระดาษคำตอบ และคำถาม

หากผู้สอบมีคำถามให้ยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเท่านั้น ห้ามสอบถามจากผู้สอบท่านอื่น


ระหว่างการสอบข้อเขียน

 • สอบทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที
 • สอบทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
 • สอบทักษะการเขียน (Writing) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
 • การสอบข้อเขียนทั้งสามทักษะข้างต้นจะทำต่อเนื่องกันไม่มีเวลาพัก
 • ผู้สอบไม่สามารถไปห้องน้ำได้ในช่วงที่สอบทักษะการฟัง (Listening) ช่วงที่เจ้าหน้าทีคุมสอบเก็บและตรวจนับข้อสอบ และในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาการสอบทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละทักษะ เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้สอบวางดินสอ ผู้สอบควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นผู้สอบอาจจะไม่ได้รับผลสอบสำหรับรอบสอบดังกล่าว


การสอบสัมภาษณ์

 • ผู้สอบควรมารอก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
 • ผู้สอบต้องนำหลักฐานแสดงตนตัวจริงซึ่งต้องเป็นหลักฐานเดียวกันกับที่ใช้สอบข้อเขียนและสมัครสอบเท่านั้น
 • ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ ฝากของส่วนตัวไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ)
 • หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกำหนด จนกว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบเข้าห้องสัมภาษณ์
 • หลังจากออกจากห้องสัมภาษณ์ ให้ผู้สอบแจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องการรับผลสอบตัวจริง หลังจากนั้นให้ผู้สอบออกจากบริเวณการสอบทันที ไม่อนุญาตให้ผู้สอบคุยกับผู้สอบท่านอื่นที่กำลังรอเข้าสอบต่อไป

หากผู้สอบป่วยในวันสอบและไม่สามารถมาสอบได้ ให้ผู้สอบศึกษากฎการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบได้ในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ไอเอลที่บริษัทไอดีพีตามเวลาทำการ

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวการสอบไอเอลได้ที่

โทร : 02 638 3111
อีเมล์ : ielts.thailand@idp.com
เว็บไซต์ : www.ielts.idp.co.th