การรับผลสอบ The Test Report Form (TRF)

Test Report Form (TRF) will be produced 13 days after the test. Candidates may collect their TRF on the 13th day after 1.00pm. or have the TRF mailed on the 13th day.

If you choose to collect the TRF in person, you must bring proof of identity (original passport or Thai National ID card only).

If someone else will be collecting your TRF for you, a signed copy of your proof of identity and a signed letter of authority (in English) must be given to our staff at the registration point.

Under no circumstances will results be revealed over the telephone, fax or email. You will receive ONLY ONE original TRF, so please ensure that it is kept in a secure place. Replacement TRFs are not provided in case of loss or in any circumstances

  • สามารถรับผลสอบ The Test Report Form (TRF) ได้หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลา 13.00 น. ที่ IDP Office, CP Tower Silom ชั้น 4
  • ผู้เข้าสอบที่มารับด้วยตัวเอง กรุณาพกบัตรประชาชนตัวจริง หรือพาสปอร์ตตัวจริงเท่านั้น กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น และแบบฟอร์มมอบฉันทะ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.ielts.idp.co.th/download/LetterOfAuthorization.pdf)
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่เลือกรับผลสอบทางไปรษณีย์ ภายในประเทศจะได้รับผลสอบภายใน  5 - 7 วัน หลังจากที่ผลสอบออก (สำหรับต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทไปรษณีย์ที่จัดส่ง)

การเช็คผลสอบออนไลน์

  • เช็คผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://results.ieltsessentials.com/
  • สามารถเช็คผลออนไลน์ได้หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลาประมาณ 15.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป โดยผลสอบออนไลน์จะทยอยออกภายใน 24 ชม. (ผู้เข้าสอบอาจไม่ทราบผลพร้อมกันทุกท่าน )

หมายเหตุ   ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็คออนไลน์ได้ ไม่เกิน 28 วัน หลังจากวันที่เข้าสอบ

หมายเหตุ

  • ประกาศความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น คะแนนสอบทางออนไลน์เป็นผลสอบอย่างชั่วคราว และไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้
    The IELTS partners give no guarantee as to the accuracy of this information. Your test centre or the IELTS partners will not accept any responsibility in the event that your result fails to display here, whether due to technical fault or administrative procedures.