Select Language : EN | TH

นโยบายการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงวันสอบสำหรับผู้สอบ IELTS UKVI

หมายเหตุ: นโยบายนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการสอบ IELTS สำหรับ UKVI เท่านั้น ซึ่งรวมถึง IELTS Life Skills

ก. การยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS เมื่อใดก็ได้ก่อนสอบ โดยแจ้งให้ศูนย์สอบของคุณทราบ เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นอยู่กับว่าคุณยกเลิกเมื่อใด และถือว่าเป็นกรณีพิเศษหรือไม่

1. ระยะเวลาก่อนถึงวันสอบ

1.1 มากกว่า 14 วัน ก่อนวันสอบ:
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS มากกว่า 14 วันก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 75% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

1.2 น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า 2 วัน ก่อนวันสอบ:
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า 2 วัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

1.3 น้อยกว่า 2 วัน ก่อนสอบ:
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า 2 วัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

1.4 ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ:
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ จะไม่มีการคืนเงิน

2. กรณีพิเศษที่ได้รับการยกเว้น

คุณสามารถยื่นเรื่องเพื่อให้ศูนย์สอบพิจารณาได้ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันสอบ หากคุณไม่ได้เข้าสอบ ศูนย์สอบจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร

ศูนย์สอบจะพิจารณาว่าคำขอของคุณถือเป็นกรณีพิเศษหรือไม่

ศูนย์สอบจะต้องได้รับคำขอยื่นเรื่องกรณีพิเศษและหลักฐานประกอบทั้งหมดภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันสอบตามกำหนดการ

หากศูนย์สอบอนุมัติกรณีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนโดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 25%

หากศูนย์สอบไม่อนุมัติกรณีของคุณ ข้อตกลงในข้อที่ 1 จะมีผลบังคับใช้

เราจำกัดความกรณีพิเศษไว้ดังนี้:

 • serious medical conditions which prevent you from attending or performing normally on test day; such conditions require supporting evidence of a medical certificate from a qualified medical practitioner
 • evidence of bereavement, trauma or other forms of significant hardship
 • military service.
 • อาการป่วยร้ายแรง - การเข้าโรงพยาบาล หรือการได้รับบาดเจ็บรุนแรง
 • ภาวะบาดเจ็บ - เหยื่อของอาชญากรรม หรือเหยื่อของอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • การรับราชการทหาร

3. ข้อยกเว้นสำหรับศูนย์สอบ

ในสถานการณ์บางกรณีซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ เราอาจต้องยกเลิกการสอบของคุณ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง และการประท้วงหยุดงาน

ในสถานการณ์เหล่านี้ ศูนย์สอบจะแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคุณจะได้รับทางเลือกต่อไปนี้:

 • รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือ
 • เปลี่ยนวันสอบไปเป็นวันอื่นที่คุณสะดวก

ในกรณีที่ศูนย์สอบยกเลิกการสอบด้วยสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์สอบ นอกเหนือจากการคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนวันสอบเป็นวันอื่นแล้ว คุณยังสามารถขอรับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ศูนย์สอบจะประเมินว่าข้อเรียกร้องของคุณสมเหตุสมผลหรือไม่ และจะมอบเงินชดเชยให้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ศูนย์สอบจะประเมินว่าการตัดสินใจยกเลิกการสอบนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือนอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ
 • เงินชดเชยที่จะมอบให้นั้นจะจำกัดเพียงค่าเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น และจะต้อง:
  • เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการที่คุณวางแผนมาเข้าสอบในวันสอบ
  • หลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน
  • หลักฐานว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าเดินทางและ/หรือที่พักที่ยกเลิกไปจากผู้ให้บริการได้
  • โดยค่าใช้จ่ายที่ยังมีข้อสงสัยจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับอัตราต่ำสุดที่เหมาะสมในตลาด (ศูนย์สอบจะเป็นผู้ดำเนินการ)
 • หากคุณเดินทางไกลเกินกว่าสถานที่สอบที่ใกล้ที่พักอาศัยของคุณมากที่สุด ศูนย์สอบจะถือว่าข้อเรียกร้องของคุณไม่สมเหตุสมผล

ข. การเปลี่ยนวันสอบ

4.1 มากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ:

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ

คุณต้องเลือกวันสอบที่ว่างและอยู่ห่างจากวันสอบเดิมไม่เกิน สามเดือน หากวันสอบที่คุณเลือกอยู่ห่างจากวันสอบเดิมมากกว่า สามเดือน จะถือว่าการเปลี่ยนวันสอบของคุณเป็นการยกเลิก

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งของการจอง

ศูนย์สอบอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการสูงสุด 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

4.2 น้อยกว่า 14 วันก่อนสอบ:

คำขอเปลี่ยนวันสอบใดๆ ที่ยื่นเรื่องน้อยกว่า 14 วันก่อนสอบจะถือเป็นการยกเลิก โปรดดูที่ข้อ ก. การยกเลิก ในเอกสารนโยบายนี้

หมายเหตุ:
i.ศูนย์สอบของคุณมีหน้าที่ดำเนินการคืนเงินและจัดการการเปลี่ยนวันสอบ
ii.ภายใต้ข้อ ก. 2 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องในกรณีพิเศษของผู้สอบ
iii.ภายใต้ข้อ ก. 3 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชย ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยและจำนวนเงินชดเชยที่จะให้
iv.หากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่คุณลงทะเบียนสอบ IELTS ให้สิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนวันสอบที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบมากกว่าสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้