IELTS for UKVI

IELTS for UKVI คืออะไร ?

การทดสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI)

การสอบ IELTS แบบไหน ? ที่จำเป็นต้องสอบ ?
หากต้องการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคุณจะต้องสอบแบบใด หรือการสอบแบบไหนที่เหมาะกับประเภทวีซ่าของคุณ ขอแนะนำให้คุณติดต่อกองงานวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-uk-visa-approved-english-language-tests


การสอบ IELTS for UKVI เพื่อการศึกษาต่อ (IELTS Academic)
สำหรับวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

โดยทางไอดีพีได้มีการจัดสถานที่สอบสำหรับ IELTS for UKVI แบบ Computer Base เฉพาะที่กรุงเทพมหานคร


การสอบ IELTS for UKVI เพื่อการฝึกอบรม (IELTS General Training)
สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด


รูปแบบการสอบ IELTS for UKVI

IELTS for UKVI เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ผู้สอบจะต้องสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในวันเดียวกันทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกวีดีโอผู้สอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปจนสิ้นสุดการทดสอบ ตามเงื่อนไขของกองการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ก่อนจะก้าวเข้าห้องสอบมาดูกันก่อนว่าต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ?

 • การสอบ Listening 30 นาที
  ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจาก CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน answer sheet อีก 10 นาที
 • การสอบ Reading 60 นาที
  มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความจะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที
 • การสอบ Writing 60 นาที
  จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
 • 4. การสอบ Speaking 11-14 นาที
  แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง