IELTS for UKVI

IELTS for UKVI คืออะไร ?

การทดสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI)

การสอบ IELTS แบบไหน ? ที่จำเป็นต้องสอบ ?
หากต้องการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคุณจะต้องสอบแบบใด หรือการสอบแบบไหนที่เหมาะกับประเภทวีซ่าของคุณ ขอแนะนำให้คุณติดต่อกองงานวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-uk-visa-approved-english-language-tests


การสอบ IELTS for UKVI เพื่อการศึกษาต่อ (IELTS Academic)
สำหรับวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

โดยทางไอดีพีได้มีการจัดสถานที่สอบสำหรับ IELTS for UKVI แบบ Computer Base (IELTS for UKVI Computer Delivered) เฉพาะที่กรุงเทพมหานคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS ระบบ Computer Base


การสอบ IELTS for UKVI เพื่อการฝึกอบรม (IELTS General Training)
สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด


ตารางสอบ IELTS for UKVI - 2019

Month Date
มกราคม 5, 12, 19
กุมภาพันธ์ 2, 9, 23
มีนาคม 2, 9, 23
เมษายน 6, 13, 27
พฤษภาคม 4, 11, 18
มิถุนายน 1, 22, 29
กรกฎาคม 6, 20, 27
สิงหาคม 10, 17, 24
กันยายน 7, 14, 28
ตุลาคม 12, 19, 26
พฤศจิกายน 2, 16, 23, 30
ธันวาคม 7, 14

รูปแบบการสอบ IELTS for UKVI

IELTS for UKVI เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ผู้สอบจะต้องสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในวันเดียวกันทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกวีดีโอผู้สอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปจนสิ้นสุดการทดสอบ ตามเงื่อนไขของกองการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ก่อนจะก้าวเข้าห้องสอบมาดูกันก่อนว่าต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ?

 • การสอบ Listening 30 นาที
  ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจาก CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน answer sheet อีก 10 นาที
 • การสอบ Reading 60 นาที
  มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความจะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที
 • การสอบ Writing 60 นาที
  จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
 • 4. การสอบ Speaking 11-14 นาที
  แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง