Work and Holiday Visa Australia & New Zealand

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำงานชั่วคราว เรียนหลักสูตรระยะสั้น และท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเรียนวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยประเทศออสเตรเลียจะเปิดโควตาวีซ่าให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน (สำรอง 300 คน) และประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 100 คน (สำรอง 50 คน) ช่วงเวลากดโควตาจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม ซึ่งในการยื่นขอวีซ่า Work and Holiday ต้องได้หนังสือรับรองจากกรมกิจการเด็ก และเยาวชนเพื่อแสดงต่อสถานทูตในการพิจารณาด้วย มาดูกันว่าวีซ่านี้ดีอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วีซ่านี้ดีอย่างไร ?

 • สามารถอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ได้สูงสุดถึง 1 ปี (นับจากวันที่เข้าประเทศ)
 • สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตลอดระยะเวลาของวีซ่า
 • สามารถทำงานได้สูงสุด 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง
 • เรียนได้สูงสุด 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18-30 ปี (อายุต้องไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลีย)
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความประพฤติและสุขภาพดี
 • ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)
 • มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง
  • ประเทศออสเตรเลีย จำนวนเงิน AUD 5,000
  • ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนเงิน NZD 7,000
 • หลักฐานแสดงทักษะทางภาษาอังกฤษ

  สำหรับผู้ที่เลือกประเทศออสเตรเลีย
  • ผลคะแนน IELTS (Academic หรือ General Training) คะแนน 4.5 ขึ้นไป ในทุกทักษะ หรือ TOEFL ระดับคะแนน iBT 32 มีอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full-time study) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
  • หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
  • หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
  • เรียนจบจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

  สำหรับผู้ที่เลือกประเทศนิวซีแลนด์
  • IELTS ประเภทใดก็ได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full – time study) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
  • หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา(Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
  • หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5ปี (5 years of secondary education)จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนกดโควตา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการศึกษา Transcript และใบรับรองจบปริญญาบัตร
 • หลักฐานการเงิน
 • แผนการเดินทาง Statement of purpose
 • หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เช็ครอบสอบ IELTS ใกล้คุณ ... Click Here

สำหรับนักเรียนที่ต้องการ download ตัวอย่างข้อสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวสอบ สามารถกด download ได้ที่ Link นี้

พิเศษ! สำหรับนักเรียนที่ต้องการ Workshop เตรียมพร้อม

IDP จัดสัมมนาเพื่อเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับ Work & Holiday Visa พร้อมเทคนิคการเขียนแผนเดินทาง Statement of purpose เทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS โดยผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากที่ผู้ได้รับวีซ่า ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ชั้น 4 ห้องประชุม 1-2